Đặt hàng Datareader    Xem thêm máy đo năng lượng UV

    MicroCure ( DataReader + MC10A) tại ⇒ đây